Programiranje u Haskelu

Knjiga o funkcionalnom programiranju

 1. Prvi koraci
  1. Haskel kompajler
  2. Struktura Haskel koda
  3. Izvršavanje Haskel koda
  4. Let ... in
  5. Where
  6. Prelom i nazubljivanje
  7. Komentari
 2. Tipovi
  1. Tip Bool
  2. Tipovi Int i Integer
  3. Tipovi Float i Double
  4. Liste
  5. Karakteri i niske
  6. Uređene \(n\)-torke
 3. Funkcije
  1. Pojam funkcije i tip funkcije
  2. Lambda izrazi
  3. Beta redukcija
  4. Tip funkcije
  5. Funkcije više promenljiva
  6. Prelude
  7. Zadaci
 4. Sintaksa u funkcijama
  1. Brisanje zagrada
  2. If then else
  3. Ograđene definicije
  4. Podudaranje oblika
  5. Zadaci
 5. Rekurzija
  1. Aritmetička suma
  2. Par-nepar
  3. Fibonačijev niz
  4. Euklidov algoritam
  5. Hanojske kule
  6. Složenost rekurzivnih algoritama
  7. Totalne i parcijalne funkcije
  8. Zadaci
 6. Polimorfnost
  1. Parametarski polimorfizam
  2. Ad-hoc polimorfizam
  3. Zaključivanje tipova
  4. Karijevanje
 7. Liste
  1. Funkcije za rad sa listama
  2. Rasponi
  3. Rekurzija nad listama
  4. Funkcije višeg reda
  5. Primer: Cezarova šifra
  6. Zadaci
 8. Tipovi i vrste
  1. Dva posebna tipa
  2. Tipski sinonimi
  3. Novi tipovi
  4. Apstraktni tipovi
  5. Vrste
 9. Operatori
  1. Osnovni operatori
  2. Prioritet i asocijativnost
  3. Definisanje operatora
  4. Neki važni operatori
  5. Primer: Određen integral
  6. Zaključak
 10. Tipske klase
  1. Jedan primer
  2. Equality
  3. Ordering
  4. Show i Read
  5. Number i Fractional
 11. Algebarski tipovi podataka
  1. Proizvod
  2. Suma
  3. Možda-tip
  4. Zapisi
  5. Zadaci
 12. Funktori
  1. Funktori
  2. Aplikativni funktori
  3. Strelice kao funktori
  4. Aplikativni parseri
 13. Rekurzivni tipovi podataka
  1. Liste
  2. Stabla
  3. Aritmetički izrazi